top of page

วันพืชมงคล

ในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

พระราชพิธีพืชมงคล พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (Royal Ploughing Ceremony)

วันพืชมงคลเป็นวันเกษตรกร มีการจัด พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญทุกปี ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งจะแบ่งได้เป็น พระราชพิธีพืชมงคล และ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งพิธีนี้เป็นพระราชพิธีเก่าแก่ ที่มีมาตั้งแต่โบราณ จุดหมายเพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ เกษตรกรในประเทศไทย

» พิธีพืชมงคล

เป็นพิธีกรรม ทำขวัญเมล็ดพันธุ์ เช่น ข้าวชนิดต่างๆ ถั่ว งา มัน เผือก เพื่อให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น เกิดความอุดมสมบูรณ์ เจริญงอกงาม และนำไปแจกจ่ายเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูก

» พิธีแรกนาขวัญ

เป็นพิธีจุดหมายเพื่อประกาศ ว่าได้ถึงฤดูแห่งการเพาะปลูก และทำนา ได้เวลาเริ่มหว่านเมล็ดข้าวแล้ว เป็นการส่งเสริม บำรุงขวัญและกำลังใจ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก มีการทำนาย ความสมบูรณ์ ของพืชพันธุ์ธัญญาหารในประเทศ โดยการเสี่ยงทาย จากการกินของพระโคแรกนาขวัญ

» กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ

กิจกรรมที่ประชาชน พสกนิกรชาวไทยควรปฏิบัติได้แก่ การติดธงชาติ ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน และสถานที่ราชการ, การจัดนิทรรศการ แสดงประวัติ ความเป็นมาของวันพืชมงคล, เข้าร่วมและชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ บริเวณท้องสนามหลวง

ติดตามเราได้ที่ Facebook / LINE : @GrandTara

ธาราวดี

ตอบสนองความต้องการของผู้ชาย

#royal #ploughing #ceremony #thai

bottom of page